Hvězdy pro legendy

Podmínky a pravidla

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY HÁZENKÁŘSKÉHO MARATONU V RÁMCI HANDBALL DAY 2017

Pořadatelem a organizátorem házenkářského maratonu v rámci akce Handball Day 2017 (dále jen „házenkářský maraton“) je Český svaz házené, z.s., IČO 00548979, se sídlem Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. L 193 (dále jen „organizátor“ nebo „ČSH“). Registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem házenkářského maratonu (dále jen „účastník“) a účastník se zavazuje řídit se těmito všeobecnými podmínkami.

Popis sportovní akce – házenkářského maratonu:

Začátek akce: pondělí 19. června 1017 v 7:00 hod
Konec akce: úterý 20. června 2017 po 24:00 hod
Délka akce: 42,195 hodin
Místo akce: centrální kurt Štvanice

1. Účinnost a platnost podmínek

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi účastníkem a organizátorem házenkářského maratonu. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit tyto všeobecné podmínky házenkářského maratonu. Veškeré změny podmínek házenkářského maratonu budou zveřejněny na webových stránkách www.hvezdyprolegendy.cz.

2. Základní pravidla pro účast na házenkářském maratonu a bezpečnost účastníků

Házenkářského maratonu se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast umožňuje. Osoba mladší 18 let věku se házenkářského maratonu může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Souhlas zákonného zástupce musí být udělen písemnou formou, a to vyplněním formuláře, který je ke stažení na webových stránkách www.hvezdyprolegendy.cz. Podepsaný souhlas zákonného zástupce účastník zašle v elektronické podobě organizátorovi na e-mail: maraton@hvezdyprolegendy.cz.

Účastník nesmí na házenkářský maraton přijít v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky házenkářského maratonu, diváky či pro samotného účastníka. V případě, že účastník má pochybnost o bezpečnosti jeho vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora, který vybavení povolí nebo zakáže.

Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora házenkářského maratonu. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh házenkářského maratonu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Organizátor má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly házenkářského maratonu.

Účastník je povinen podrobit se lékařskému vyšetření v místě konání házenkářského maratonu v případě, že to bude nutné vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob a je povinen uposlechnout příkazům osob vykonávajících lékařské vyšetření.

3. Podmínky registrace a účasti na házenkářském maratonu

Registraci na konkrétní hodinu házenkářského maratonu provede účastník prostřednictvím registračního systému na www.hvezdyprolegendy.cz. Účastník provede registraci za tým o alespoň 8 členech (7 hráčů do hry (jeden na střídání) a 1 brankář).
Registrovaný účastník se dostaví na házenkářský maraton v dostatečném předstihu, nejpozději však 20 minut před začátkem hodiny, na kterou je registrován. Nedostaví-li se účastník v tomto čase k účasti na házenkářském maratonu, zaniká účastníkovi právo na start v házenkářském maratonu.
Organizátor je oprávněn stanovit limit pro počet účastníků a/nebo poslední možný termín pro registraci účastníků, který bude v takovém případě uveden na webových stránkách www.hvezdyprolegendy.cz.
Házenkářského maratonu se mohou zúčastnit především řádně zaregistrovaní účastníci, kteří se včas dostavili před začátkem hodiny, na kterou jsou registrováni. Se souhlasem organizátora mohou účastníci svou účast v házenkářském maratonu prodloužit nebo se mohou házenkářského maratonu zúčastnit i jiné osoby poté, co projeví souhlas s těmito všeobecnými podmínkami.

4. Pravidla házenkářského maratonu

Provedením registrace do házenkářského maratonu účastník potvrzuje a souhlasí s následujícími pravidly házenkářského maratonu:

  • házenkářský maraton se bude hrát podle pravidel házené, tj. 2 družstva se sedmi hráči (6 hráčů + 1 brankář) na hřišti standardních rozměrů. Hřiště se bude nacházet na centrálním kurtu Štvanice, na umělém povrchu, pod umělým osvětlením;
  • skóre se počítá celkově za odehraných 42,195 hodin;
  • po 55 odehraných minutách následuje 5 minut přestávka na vystřídání (všech hráčů);
  • střídání je možné i kdykoli během hry (dle pravidel házené);
  • v házenkářském maratonu proti sobě nastupuje družstvo Modrých proti družstvu Červených;
  • každý účastník obdrží herní tričko od partnera akce (červené nebo modré), které si vyzvedne u organizátora s dostatečným předstihem před začátkem hodiny, na kterou je registrován, a vynaloží veškerou možnou péči, aby ho měl na sobě během házenkářského maratonu; účastník bude při házenkářském maratonu vhodně sportovně oblečen;

Účastník je povinen řídit se všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu házenkářského maratonu s organizátorem spolupracují. Účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které organizátor zveřejní před házenkářským maratonem internetových stránkách www.hvezdyprolegendy.cz.
Provedením registrace do házenkářského maratonu se účastník zavazuje, že v době účasti v házenkářském maratonu, ani v bezprostřední době před touto účastí nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. Účastník dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti házenkářského maratonu a je schopen házenkářský maraton bez újmy na svém zdraví absolvovat.

5. Prohlášení o zpracování osobních údajů účastníků házenkářského maratonu

Provedením registrace do házenkářského maratonu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů organizátorovi, coby správci osobních údajů, a to za účelem registrace, evidence účastníků házenkářského maratonu a vyhodnocení házenkářského maratonu, to vše na dobu neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení, roku narození a klubové příslušnosti na výsledkové listině. Účastník souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti s házenkářským maratonem.

Provedením registrace do házenkářského maratonu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu házenkářského maratonu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající před či po skončení házenkářského maratonu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora házenkářského maratonu jakož i ke komerčním účelům, a to bez nároku účastníka na honorář.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka (jméno, příjmení, rok narození a klubová příslušnost) v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků házenkářského maratonu.

6. Odpovědnost organizátora a účastníka

Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný program házenkářského maratonu nebo házenkářský maraton zrušit.
Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo újmy na zdraví, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním povinností ze strany organizátora.
Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí v házenkářském maratonu. Na samotných účastnících leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti účastnit se házenkářského maratonu. Provedením registrace účastník potvrzuje, že si je vědom sportovního rizika spočívajícího v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví při účasti v házenkářském maratonu.

Organizátor nebo osoby, které na průběhu házenkářského maratonu s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.

Praha, 19. dubna 2017

Souhlas zákonného zástupce s účastí v házenkářském maratonu v rámci Handball Day 2017